Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest StarkLAB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Eleonory 26 w Łodzi;
 2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu zawarcia i realizacji umowy. Przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  2. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako cel własny realizowany przez administratora (marketing produktów i usług, cele statystyczne). Przechowywane będą do ustania przyczyn biznesowych, których dane były przetwarzane, lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: firma świadcząca usługi w zakresie rachunkowości, organy upoważnione z mocy przepisów prawa, firmy spedycyjne, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, dostawcy oprogramowania wykorzystywanego przez StarkLAB Sp. z o.o.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Zarządu Spółki.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
 7. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 8. Kontakt z inspektorem ochrony danych: biuro@starklab.pl (w tytule prosimy wpisać hasło RODO)

Poczta email:

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia prowadzenia korespondencji lub do ustania przyczyn biznesowych, których dane były przetwarzane, lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy upoważnione z mocy przepisów prawa, dostawca hostingu poczty;
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Zarządu Spółki
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 6. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych: biuro@starklab.pl (w tytule prosimy wpisać hasło RODO)